Hindi makatulog
Umiiyak
Kalma lang
Kalma lang

Hindi makahinga
Nanginginig
Kalma lang
Kalma lang

Huwag na mag-isip
Ipikit ang mga mata
Kalma lang
Kalma lang

Umiiyak, nanginginig
Naninikip ang dibdib
Hindi makatulog, hindi makahinga
Kumalma ka, maawa ka